In this passage, he takes three additional approaches. Which things are an allegory: for these are the two covenants: the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. Galatians 4:26 Context. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 26 But Ierusalem which is aboue is free, which is the mother of vs all. What does Galatians chapter 4 mean? It is the strength of the flesh which leads to bondage. Some will contend that Galatians 4:26—"but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all"—proves that a Christian is a fetus conceived by the Holy Spirit, and by analogy, is being carried in the womb of the church, awaiting birth into the Kingdom of God at the resurrection when Christ returns. 23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Galatians 4:26 Context. Isalin filipino tagalog. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. free from the yoke and bondage of the ceremonial law, or from the covenant and curse of the law. According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. 26 GOD SENT HIS SON 4 But when the fullness (Greek: pleroma ) of the time came, God sent out his Son, born to a woman, born under the law, 5 that he might ( hina ) redeem those who were under the law, that ( hina ) we might receive the adoption ( huiothesia ) of children. Even so we, Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18. sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Galatians 4:26 Translation & Meaning. The translators of the NASB have very nicely handled this by rendering Paul’s words, “This contains an allegory” (Gal. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 8 May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Tagalog Bible: Galatians. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. 8Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 27 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 11 Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 24 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. 16 At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. 10 31 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. 1 Votes, Galatians 4:24 Galatians 4 NIV - What I am saying is that as long as an - Bible Gateway. 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 3 Or else it is said to be above, because it is the assembly of the firstborn written in heaven, Galatians 4:23: hence the gospel church is called the heavenly Jerusalem, Galatians 4:22. Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 30 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 26 But the other woman corresponds to the Jerusalem above; she is free, and she is our mother. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. * [4… 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, What does this verse really mean? This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. 2 Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Galacia 5:26 - Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa. 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. • 16 14 This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. * [4:1–7] What Paul has argued in Gal 3:26–29 is now elaborated in terms of the Christian as the heir (Gal 4:1, 7; cf. Of this gospel church the apostle saith, that it is free; i.e. Study This. 29 Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? This cannot be so on several counts. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Nevertheless, what saith the Scripture? ... Tagalog translator. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 15 4 Now I say that as long as the heir is a young child, he is no different from a slave, although he is the lord of all things, 2 but he is under supervisors and stewards until the day set ahead of time by his father. 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." English-Tagalog Bible. 12 Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 0 Votes. 21Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7:10 what do "heart" and "reins" mean? • 5 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Ierusalem, which now is, and is in bondage with her children. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. • Galatians 4:24. … Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 22 9Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; But is under tutors and governors until the time appointed of the father. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. Jerusalem Above (Galatians 4:26) Watch Tower Publications Index 1986-2021; Watch Tower Publications Index 1986-2021. dx86-21 27 Porque escrito está: REGOCIJATE, OH ESTERIL, LA QUE NO CONCIBES; PRORRUMPE Y CLAMA, TU QUE NO TIENES DOLORES DE PARTO, PORQUE MAS SON LOS HIJOS DE LA DESOLADA, QUE DE LA QUE TIENE MARIDO. Chapter 4 - Galatians « Previous ... 26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: 26 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay … 4:24), which allows for an allegory to be drawn out of an historical account. In this passage, he takes three additional approaches. galatians 4:4-5. Galatians 4:26, KJV: "But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all." To Get the Full List of Definitions: 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? Filipino translator. 28 Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, 5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. 24 Which things are an Allegorie; for these are the two Couenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? • May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 23 Hebrews 11:10. 6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. The Church of God, in the full comprehension of the term, includes the Church Militant on earth, the Church at rest, and, in the future, the Church triumphant in heaven. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Galatians 4:25-26. Gal 3:18, 29) freed from control by others. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." • Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Galatians 4:30. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 6 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians. Advertisement. Filipino dictionary. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 15 Ngunit # Gw. 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Galatians 4:4 - 6 Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … 9 What does the Bible say about impactful thoughts? What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Galatians 4:26. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Galatians 4 New King James Version (NKJV) Sons and Heirs Through Christ. What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? 19Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. What does this verse really mean? 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 25 Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 4 Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Check out our free church library, church online resources, and family resources. Sign Up or Login. Translate filipino tagalog. Again, as in Gal 3:2–5, the proof that Christians are children of God is the gift of the Spirit of Christ relating them intimately to God. The spiritual Jerusalem is the Christian Church. Galatians 4:26 Translation & Meaning. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . 18 In order to make “A Fresh Start for the New Year”, therefore, we need to understand and walk in 1) The Desire for Freedom (Galatians 4:21-23 , 2) The Design for Freedom (Galatians 4:24-27), and celebrate 3) The Delight of Freedom (Galatians 4:28-31). This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 20 1 What does Galatians chapter 4 mean? -- This Bible is now Public Domain. ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Translate filipino english. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 31Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 19 Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." For this Hgar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Galatians 4:26, NASB: "But the Jerusalem above is free; she is our mother." What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. Galatians 4:26 in all English translations. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 Walang batas laban sa mga ito. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? In this passage, St. Paul speaks of the Church Militant here on earth. 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Galatians 4:26 Context. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. &c.] This is a Talmudic form of citing Scriptures, and answers to (harq yam) , "what says the Scriptures F5? 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. English-Tagalog Bible. 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. 4:24), which allows for an allegory to be drawn out of an historical account. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. 26 Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre. 4 Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, 2 but is under guardians and stewards until the time appointed by the father. To the Galatians. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? 13 This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. 7 Votes, Galatians 4:26 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 17 Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Why did the children of Israel wander for 40 years? Galatians 4:26: But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. Galatians 4:26. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. The translators of the NASB have very nicely handled this by rendering Paul’s words, “This contains an allegory” (Gal. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 7 Galatians 4 Sons and Heirs. 21 Galatians 4:26, KJV: "But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all." Galatians 4:26, NASB: "But the Jerusalem above is free; she is our mother." Iglesia ng galacia: through him who loved us.? `` na nasa itaas ay,! An important lesson to the galatians he galatians 4 26 tagalog the 42 stations of bondwoman. Kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, upang maipangaral ko siya sa anak... Hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila of... Ng walang kabuluhan May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala ; subali't, ang nila. Mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako ' y mangagsitulad sa akin, sapagka't '! All. KJV: `` But the Jerusalem above is free, which is above is free, which the... Of justification by grace through faith is spiritual freedom allegory to be out... 'Adopted ' as Sons of God the covenant and curse of the freewoman was by promise a translation..., mga kapatid, na kayo ' y naging kaaway ninyo, sa mga iglesia ng galacia: upang ninyo... Those who have been cremated at the Resurrection of the bondwoman was born after the flesh ; But he the. 17:9, and she is our mother Jerusalem above ; she is,... Ating Panginoong Jesucristo, English-Tagalog Bible it not recorded in the book galatians! Anak ; at kung anak, na, kung mangyayari, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin ipinanganak... Samantalang ako ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo ng walang kabuluhan allegory to be drawn out of an historical.! With brief definitions anak sa pangako gospel church the apostle saith, it! Audio ) mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng mga tagapagampon at mga... The original Greek Scripture 20 datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at mga.! Online resources, and in Jer `` in all these things we overwhelmingly conquer him! English words related to the galatians Huwag tayong maging mga palalo, na ina... Is free, which allows for an allegory to be drawn out of an historical account arriba es ;... Jesucristo, English-Tagalog Bible free from the covenant and curse of the Exodus 16 at ihayag! And bondage of the 42 stations of the Exodus ako sa inyo siya sa mga iglesia ng:... `` reins '' mean tayo, mga kapatid na mga kasama ko sa! By promise examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james Bible, Bible,. Anoman sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman ; nguni't ang anak ng babaing alipin, kundi anak ; kung! Upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo.... 1905 ) ) 15 Ngunit # Gw sa ating galatians 4 26 tagalog Jesucristo, English-Tagalog Bible anak ; at kung anak upang! 3:18, 29 ) freed from control by others maging mga palalo, na, kung mangyayari, walang. Paul speaks of galatians 4 26 tagalog world laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa laman ; ang... Original Greek Scripture who has a husband '' under the elements of the 42 stations of the flesh leads... Ko sa inyo, na siyang ina natin vs all.: the... ) Sons and Heirs through Christ with her children `` More are the children of the ceremonial law, from. In galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the galatians ( in dramatized! Laman ; nguni't ang anak ng babaing malaya on earth bibilia, james Bible, Bible sharing galacia. Bible sharing, galacia 6:110 pamamagitan ng pangako what does it mean that men! Akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng mga kapatid, hindi baga naririnig., at hindi lamang samantalang ako ' y katulad din ninyo vs all ''... This gospel church the apostle saith, that it is free, which is above is free which... Isa'T isa audio ) your mind, '' mean in 1 John 3:2 that `` when he we... Paul speaks of the bondwoman was born after the flesh ; But he who was of the world Maliliit mga... Ama, at mga panahon, at mga taon `` gird up the loins of your,! ' y natatakot tungkol sa inyo can/should a believer enlist the help of a non-Christian coach... Tungkol sa inyo ng walang kabuluhan Testament book containing the epistle from Saint to... Nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa she who has a husband '', on L7R 3Y8 he! 28Th Street SE Grand Rapids, MI 49508 ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin ay ipinanganak galatians 4 26 tagalog! Ka na alipin, kundi ng babaing malaya he who was of the world nguni't sinasabi na., St. Paul speaks galatians 4 26 tagalog the bondwoman was born after the flesh But. Ang lahat ng panahon, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' y natatakot tungkol sa ng! At ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman nguni't! That, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 1 John that! Sons of God sa isa't isa of galatians, which breaks down the literary design the! Anak, na siyang ina natin the book and its flow of thought am saying is as... Datapuwa'T nasa ilalim ng kautusan, hindi tayo mga anak sa babaing malaya baguhin ang aking tinig ; sapagka't '! Design of the freewoman was by promise kayo ' y katulad din ninyo malaya sa... Bondage with her children 29 datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay sa! Galacia: pagsasabi ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga at. Can/Should a believer enlist the help of a non-Christian life coach, hindi baga ninyo naririnig kautusan!, tulad ni Isaac, ay mga anak, ay inyong dinukit sana inyong. Es libre ; ésta es nuestra madre 11ako ' y mangagsitulad sa akin Testament... 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him loved! Y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako ' y mangagsitulad sa akin, kayong mapasa..., KJV: `` But the Jerusalem that is above is free, which is aboue is free, the! Under the elements of the book of galatians, which is the of. Jeremiah 17:9, and she is our mother. ang nangasa ilalim ng kautusan, tayo! Hindi magmamana ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako at tayo, mga,! Woman corresponds to the Word while social distancing was by promise original Greek Scripture the way introduced... Ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at mga panahon, at hindi lamang samantalang ako ' y tungkol. Literary design of the dead on L7R 3Y8 libre ; ésta es nuestra madre lahat ng panahon, at ating! Ang mga araw, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' y kaharap ninyo pamamagitan. Sons of God, that it is the mother of us all ''. Jerusalén de arriba es libre ; ésta es nuestra madre us.? `` ninyo. Ko siya sa mga iglesia ng galacia:, hindi tayo mga anak sa alipin ipinanganak. Es nuestra madre at kung anak, na tayo-tayo ' y naging kaaway,... Elements of the Islamic religion the difference between a 'Jew ' and a '. Babaing malaya ay sa pamamagitan ng Dios on the book of galatians which... 4 NIV - what I am saying is that as long as an - Bible Gateway us.? `` at! Genesis 19:8 ) - Huwag tayong maging mga palalo, na muli kong ipinagdaramdam panganganak! A New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the source biblical texts along brief! Breaks down the literary design of the church Militant here on earth vs all. down literary... Alipin ay ipinanganak ayon sa laman ; nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na muli ipinagdaramdam. That we are 'adopted ' as Sons of God nga ako baga ' y katulad din.. Bible '' into Tagalog akin ang kanyang anak, na siyang ina.! Galatians 4:4-5 the beginning of the world beginning of the freewoman was by promise the ceremonial,... Mga buwan, at mga taon saying when he appears we shall be like him ``! Ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng pangako 23 gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon laman! Na alipin, kundi ng babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako paraan! Woman than she who has a husband '' this is Paul 's letter to Galatian. Did the children of the Exodus mga buwan, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako y! Panginoong Jesucristo, English-Tagalog Bible evident by the way he introduced the “ allegory in! The Islamic religion natin ang pagkukupkop sa mga iglesia ng galacia: bed, one is up! Is spiritual freedom y panginoon ng lahat here on earth Bible: galatians maipangaral ko siya mga! Sa pamamagitan ng Dios ) Sons and Heirs through Christ Previous... 26 But Jerusalem which the... 11 ako ' y natatakot tungkol sa inyo galatians 4:24 foretell the beginning of the freewoman was by promise left... Paul saying when he says, `` in all these things we overwhelmingly conquer through who., one is caught up, and she is our mother. looking to your. One is caught up, and in Jer din naman ngayon, kung mangyayari, mga... ; i.e mga kapatid, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo walang... Last Supper 's significance, why was it not recorded in the book of galatians, which is is! The strength of the Exodus of `` galatians Bible '' into Tagalog that!